Mine behandlings metoder

Som professionel tantramassage behandler heler sår gennem relationen mellem mig og klient.Jeg bruger mig selv i sit samvær med klienten på en sådan måde, at klientens sjæl heles, selvfornemmelsen styrkes, og samværet bliver opbyggeligt for klientens muligheder for at håndtere den ydre verdens realiteter. Klienten kan åbne nye kontaktflader, indadtil mod selvet, udadtil mod verden.

I mit virke er jeg “kropsligt resonerende” sammen med klienten, i dennes kamp for at generobre tabte “livsandele”. Den spejling og lydhørhed, som jeg i kraft af min personlige åbenhed og er i stand til at give klienten, betyder at klienten vokser organisk/sjæleligt, og får mod til at individuere sig.
En fintfølende, “timet” intervention fra min side kan i mange tilfælde igangsætte og/eller fremskynde klientens proces.

Mit virke udvider organismens kontaktflader udadtil og indadtil.
Jeg betjener mig af både kropsligt, åndeligt og psykiske (verbale og nonverbale) teknikker til hurtigt at komme bag om overfladen, men jeg er varsomme med at benytte teknikker til hurtigt at “afhjælpe” og derved komme væk fra, den autentiske sjælelige/kropslige tilstand, der kommer til syne. Det er netop kontakten med denne jeg søger! Når jeg først er “bag skallen” og/eller “ved kernen”, følger jeg præcist de processer, der autentisk udfolder sig fra klientens krop og psyke i dens selvregulerende søgen efter dybere sammenhæng, og jeg skaber gunstige omstændigheder for denne selvregulering, så de blokerede kontaktflader åbnes – udadtil mod verden og indadtil imod de dybe kropscentre.

Når man, som klient, opnår kontakt til sin inderste sandhed og kerne, vil det ofte betyde en radikal forandring af ens måde at være i verden på. Man vil lettere være i stand til at forlade eller beskytte sig imod negative sammenhænge og mønstre, og i stedet knytte an til mere livsbekræftende relationer og relationsmåder. En heling vil desuden ofte naturligt føre til, at klienten søger større dybde og højere mening . Det er efter min mening gennem kropslige/organiske vækstprocesser, at den sjælelige dimension får den konkrete jordbundethed, som er nødvendig for at en spirituel stræben kan være forankret. Med et sådant anker, er det muligt at “søge højere”, uden at flyve for højt.

Arbejdsformen i tantramassage behandlingerne fremmer forankring i kroppens vitale Værens-centre.
Med betegnelsen tantramassage behandling ønsker jeg at markere, at jeg betragter det sunde menneske som et organiseret hele, hvis enkelte organer (dele) står i et levende forhold til dette hele – fysisk såvel som psykisk.

Hvad angår organiseringen af en sådan levende, besjælet krop, ser jeg den relatere til omverdenen på forskellig måde, afhængig af hvilke af de energetiske centre i kroppen, der er aktive og opladede. De kropsligt baserede centre arbejder, ideelt set (hovedsageligt ubevidst og glidende) sammen, og veksler på en positiv, selvregulerende måde m.h.t. hvilket center der har dominans over de andre, afhængig af den indre og den ydre situation. Under visse omstændigheder kræves en sansenær og klar bevidst håndtering af situationen fra de øvre centre, orienterede mod begribelse af sagsforhold i yderverdenen (fx Logos-centret), mens andre omstændigheder kræver hengivelse til at lade de dybere instinktuelt relaterende, emotionelt ladede centre (fx Hara) tage over og lede relationen til omverdenen.

Tantramassage behandlingerne beskæftiger sig med at åbne og integrere disse centre, så de bliver funktionsduelige på organisk vis, dvs. i overensstemmelse med en dybere behovsbaseret regulering imellem ydre realitet og indre virkelighed.

Min tantramassage behandling er en dybtgående og langvarig terapiform, som fører til individuation.

Vejen mod sjælelig/kropslig forankring vil af og til være smertefuld og angstfyldt, men den vil også byde på genoplivelsen af oprindelige lykkelige selvoplevelser og en fuldere og mere tilfredsstillende indre følelse af at være mere i live – at være mere i livet.

Idealet er det fuldt integrerede individ, som ubesværet kan gå efter kropslig/instinktuel behovstilfredsstillelse afpasset (ikke tilpasset) efter de aktuelle ydre omstændigheder og glidende kan skifte imellem sjælelig væren og åndelig stræben.

Men dette ideal behøver ikke opnås, for at man kan få et væsentlig bedre liv, med kontakt til både krop, sjæl og ånd.
Et menneskeliv behøver blot være tilstrækkeligt forbundet til den organiske krop og dens energetiske sammenhæng med de øvrige livsformer på jorden for at være tilfredsstillende i en dybere forstand.
Som følge af opnåelsen af øget føling med energi- og blodgennemstrømningen i kroppen, sker der ofte en opblomstring af passioneret driftsliv. Resultatet for den enkelte, er en vitalisering af det menneskelige samliv i dets farverige mangfoldighed.