Formål med bodymindwhisper

Bodymindwhisper arbejder for at udvikle en helhedsforståelse af mennesket i sundhed og sygdom og for sundhedsfremme og livskvalitet generelt samt forebyggelse og behandling af sygdom. Selskabet udbreder kendskab hertil på grundlag af det holistiske menneskesyn, dvs. en forståelse af det levende menneske som en helhed af krop, energi, psyke og spiritualitet.

Jeg startede mit firma med det formål at kunne hjælpe mennesker til en bedre og smertefri hverdag. Det gik dog op for mig at der lå noget dybere til grund for de problemer vi oplever i vores hverdag, da jeg selv blev ramt at ulidelige smerter i kroppen. Smerterne førte til stress da jeg ignorerede alle advarselslamperne, og det satte mig ud af spillen en rum tid. Jeg har været ude af mange veje for at finde min vej tilbage til livet igen, hvilket afgjort er gavnligt da jeg dagligt forsøger at sætte mig ind i omfanget af mine kunders problematikker, for at hjælpe mine klienter bedst muligt.

Holistisk behandling 

“Sundhed er vor fødselsret. Det er den fuldkomne forening mellem sjæl, sind og krop. Det er ikke et uopnåeligt ideal, men noget så enkelt og naturligt, at mange af os har overset det”.

Dr. Edward Bach

I Klinikken bodymindwhisper tilbyder jeg holistisk behandling i ordets egentlige forstand. Det vil sige behandlinger som omfatter helheden mellem krop, sind og ånd eller det fysiske, det psykiske og det spirituelle.

Vælger du et Holistisk Behandlingsforløb i Klinikken bodymindwhisper, vil det basere sig mere på hvordan du kan opnå selvhelbredelse gennem personlig udvikling på alle disse planer, og mindre på de enkelte terapiformer. Jeg ser det som min største kompetence at virke som kropskanal, støtte og facilitator for din selvhelbredelse ved at guide dig på din rejse gennem de forskellige planer af personlig udvikling og spirituel vækst.

I et holistisk behandlingsforløb er et af formålene at finde frem til årsagerne til at du er blevet syg, i stedet for kun at behandle dine symptomer. Ofte finder man hovedårsagerne til sygdom i vores tanker og følelser.

Et holistisk og organisk behandlingsforløb er ikke nogen quick-fix.-løsning. Det kræver at du er villig til at gå ind i en proces, og vil arbejde dybere med de problematikker, der er med til at give dig symptomer. Til gengæld vil du ikke blot opnå få lindret dine symptomer. Du vil også få en større forståelse for hvordan dine tanker og emotioner spiller ind på det fysiske, så du fremadrettet bliver bedre til at tage vare på dig selv, og lettere kan føle dig accepteret.  I sidste ende handler det om at du får en bedre livskvalitet.

Jeg inddrager flere andre behandlingsformer i mine behandlinger og forløbet, så man er sikker på at komme hele vejen rundt om både det kropslige, det energimæssige og det følelsesmæssige.

Organisk Psykoterapi og holistisk kropsbehandling heler sår gennem relationen mellem terapeut og klient.

Den organiske psykoterapeut og holistiske kropsbehandler er specielt trænet i samspillets mange lag og dets komplicerede og af og til næsten umærkelige nuancer. Terapeuten bruger sig selv i sit samvær med klienten på en sådan måde, at klientens sjæl heles, selvfornemmelsen styrkes, og samværet bliver opbyggeligt for klientens muligheder for at håndtere den ydre verdens realiteter. Klienten kan åbne nye kontaktflader, indadtil mod selvet, udadtil mod verden.

I Organisk Psykoterapi er vi “kropsligt ræsonerende” sammen med klienten i dennes kamp for at generobre tabte “livsandele”. Den spejling og lydhørhed, som terapeuten i kraft af sin personlige åbenhed og sin terapeutiske uddannelse er i stand til at give klienten, betyder at klienten vokser organisk/sjæleligt og får mod til at individuere sig.
En fintfølende, “timet” intervention fra terapeutens side kan i mange tilfælde igangsætte og/eller fremskynde klientens proces.
Organisk Psykoterapi udvider organismens kontaktflader udadtil og indadtil

Vi betjener os af både kropslige/bioenergetiske og psykiske (verbale og nonverbale) teknikker til hurtigt at komme bag om overfladen, men vi er varsomme med at benytte teknikker til hurtigt at “afhjælpe” og derved komme væk fra den autentiske sjælelige/kropslige tilstand, der kommer til syne. Det er netop kontakten med denne vi søger! Når vi først er “bag skallen”, og/eller “ved kernen”, følger vi præcist de processer, der autentisk udfolder sig fra klientens krop og psyke i dens selvregulerende søgen efter dybere sammenhæng, og vi skaber gunstige omstændigheder for denne selvregulering, så de blokerede kontaktflader åbnes – udadtil mod verden og indadtil imod de dybe kropscentre

Når man, som klient, opnår kontakt til sin inderste sandhed, vil det ofte betyde en radikal forandring af ens måde at “være i verden” på. Man vil lettere være i stand til at forlade eller beskytte sig imod negative sammenhænge og mønstre og i stedet knytte an til mere livsbekræftende relationer og relationsmåder. En heling vil desuden ofte naturligt føre til, at klienten søger større dybde og højere mening. Det er efter vores mening gennem kropslige/organiske vækstprocesser, at den sjælelige dimension får den konkrete jordbundethed, som er nødvendig for at en spirituel stræben kan være forankret. Med et sådant anker er det muligt at “søge højere” uden at flyve for højt.

Arbejdsformen i Organisk Psykoterapi fremmer forankring i kroppens vitale værenscentre.

Med betegnelsen “organisk psykoterapi” ønsker vi at markere, at vi betragter det sunde menneske som et organiseret hele, hvis enkelte organer (dele) står i et levende forhold til dette hele – fysisk såvel som psykisk.

Hvad angår organiseringen af en sådan levende, besjælet krop, ser vi den relatere til omverdenen på forskellig måde, afhængig af hvilke af de energetiske centre i kroppen, der er aktive og opladede. De kropsligt baserede centre arbejder, ideelt set (hovedsageligt ubevidst og glidende) sammen, og veksler på en positiv, selvregulerende måde m.h.t. hvilket center der har dominans over de andre, afhængig af den indre og den ydre situation. Under visseomstændigheder kræves en sansenær og klart bevidst håndtering af situationen fra de øvre centre, orienterede mod begribelse af sagsforhold i yderverdenen (f.eks.”Logos”-centret), mens andre omstændigheder kræver hengivelse til at lade de dybere instinktuelt relaterende, emotionelt ladede centre (Hara f.eks.) tage over og lede relationen til omverdenen.

Organisk psykoterapi beskæftiger sig med at åbne og integrere disse centre, så de bliver funktionsduelige på organisk vis, d.v.s. i overensstemmelse med en dybere behovsbaseret regulering imellem ydre realitet og indre virkelighed.

Organisk Psykoterapi er en dybtgående og langvarig terapiform, som fører til individuation.

Organisk psykoterapi fokuserer på selvets virkeliggørelse gennem etablering af en levende selvfornemmelse med kontaktflader udadtil.
Vejen mod sjælelig/kropslig forankring vil af og til være smertefuld og angstfyldt, men den vil også byde på genoplivelsen af oprindelige lykkelige selvoplevelser og en fuldere og mere tilfredsstillende indre følelse af at være mere i live – at være mere i livet.
Idealet er det fuldt integrerede individ, som ubesværet kan gå efter kropslig/instinktuel behovstilfredsstillelse afpasset (ikke tilpasset) efter de aktuelle ydre omstændigheder og glidende kan skifte imellem sjælelig væren og åndelig stræben.

Men dette ideal behøver ikke opnås, for at man kan få et væsentligt bedre liv, med kontakt til både krop og sjæl.

Et menneskeliv behøver blot være tilstrækkeligt forbundet til den organiske krop og dens energetiske sammenhæng med de øvrige livsformer på jorden for at være tilfredsstillende i en dybere forstand.
Som følge af opnåelsen af øget føling med energi- og blodgennemstrømningen i kroppen sker der ofte en opblomstring af passionenet driftsliv.
Resultatet for den enkelte er en vitalisering af det menneskelige samliv i dets farverige mangfoldighed

Hvorfor psykoterapi?

I organisk psykoterapi ser vi mennesket som en helhed og arbejder med alle niveauer af den menneskelige eksistens: både krop, følelser og intellekt. Det kropslige og relationelle er vigtigt: Mange psykologiske problemer har direkte forbindelse med kroppen, fx angst og depression, seksuelle problemer, spiseforstyrrelser, afhængighedsproblemer eller overvældende følelser. Det er værd at bemærke, at en meget meget stor del af menneskers indbyrdes kommunikation ikke er sproglig – den er non-verbal; det gælder både for vores relation til andre og for vores forhold til os selv. Der er derfor mange problemkomplekser, der kun kan forandre sig, hvis vi arbejder med kroppen, ikke mindst dem, der stammer fra en periode, hvor vi ikke havde sprog.

Noget tilsvarende gælder relationer. Vi er som mennesker dybt afhængige af velfungerende mellemmenneskelige forhold, selvfølgelig især som børn, men faktisk gælder det hele livet igennem. Vi er blevet såret i en relation, og der skal en relation til at hele såret igen.

Organisk Psykoterapi forstår alle følelsesmæssige og psykiske problemer i sammenhæng – krop og psyke kan ikke skilles ad. Det er som regel ikke tilstrækkeligt at forstå sine problemer – mange kan undrende fortælle, at de jo godt ved, hvor problemerne kommer fra, eller har en klar opfattelse af, hvad deres problem skyldes.

Hvorfor forsvinder ubehaget så ikke?

En væsentlig forklaring er, at det ikke er nok, at hovedet er med – der skal ske noget på alle niveauer af vores væren. Det er nødvendigt at skabe kontakt til opgivne områder i organismen, og der skal etableres forbindelse mellem følelser og tanker, mellem kropslige sansninger og forestillinger, mellem spontane impulser og de måder, vi relaterer på. For at kunne blive dig selv, den du egentlig er indefra, skal alle aspekter af din krop og psyke inddrages i den terapeutiske proces. At begynde at lytte til kroppen kan åbne op for en helt ny verden af oversete og bortgemte livsmuligheder.

En terapisession kan derfor indeholde mange forskellige ting: samtale, bevægelse, terapeutisk berøring, kropsbevidsthed, tantramassage, livsfilosofi, hotstones og klangmassage og forskellige former for øvelser, som regel i kombination.